Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzným ujednaním medzi Prevádzkovateľom prevádzkujúcim zábavný a zoznamovací internetový portál a užívateľmi využívajúcimi všetky služby poskytované Prevádzkovateľom v súvislosti s prevádzkovaním vyššie uvedeného zoznamovacieho portálu. Predmetom služby poskytovanej Prevádzkovateľom je najmä sprístupnenie databázy Prevádzkovateľa prostredníctvom domén a aplikácií užívaných Prevádzkovateľom. Databáza Prevádzkovateľa obsahuje najmä ale nie však výlučne účty ostatných užívateľov a informácie o nich.

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130, so sídlom Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice, Česká republika zapísaná v Obchodnom registri vedeným u Mestského súdu v Prahe v oddiele C, zložka 261419 (ďalej len „Prevádzkovateľ “). Korenspondečná adresa prevádzkovateľa: Butterfly Destiny s.r.o., Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice.

Užívateľ

Užívateľom je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok každá fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu poskytovaných Prevádzkovateľom. Registrovaným užívateľom je každý užívateľ, ktorý sa u Prevádzkovateľa registroval. S ohľadom na charakter služieb poskytovaných Prevádzkovateľom môže byť užívateľom iba plnoletá osoba, tj. u občana Slovenskej republiky osoba staršia ako 18 rokov a u príslušníkov iných štátov osoba plnoletá podľa tamojších platných právnych predpisov.

Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom, na základe ktorého Prevádzkovateľ poskytuje služby užívateľovi portálu a užívateľ tieto služby portálu využíva, respektíve prijíma a  úprava s tým súvisiacich práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a užívateľom.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytovať užívateľom služby riadnym spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ má právo na odmenu za platené služby poskytované užívateľovi.
 3. Prevádzkovateľ má právo kontrolovať obsah účtov užívateľov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť užívateľský účet užívateľovi, ktorý porušuje ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok alebo právne predpisy.
 5. Prevádzkovateľ má povinnosť riešiť reklamácie  užívateľov spôsobom a v lehotách stanovených obecne záväznými právnymi predpismi.

Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ užívaním služieb Prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Užívateľ je povinný pravidelne sledovať všeobecné obchodné podmienky a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením.
 3. Užívateľ má právo užívať služby poskytované Prevádzkovateľom v rozsahu podľa svojho členstva.
 4. V prípade, že užívateľ využíva platené služby portálu, je povinný za tieto služby hradiť Prevádzkovateľovi cenu podľa cenníku uvedeného v čl. 9 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Užívateľ je povinný rešpektovať práva ostatných užívateľov.
 6. Užívateľ je oprávnený na svoj užívateľský účet nahrávať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.
 7. Užívateľ nesie celkovú zodpovednosť za škody spôsobené svojím jednaním v súvislosti s využívaním služieb portálu spôsobené Prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím subjektom.
 8. Užívateľ nesmie využívať žiadnym spôsobom služby portálu na komerčné účely.
 9. Užívatelia sa zaväzujú využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 10. Užívateľ prehlasuje, že nebol odsúdený za žiaden z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti.
 11. Užívateľ sa zaväzuje počínať si pri užívani služieb tak, aby nedochádzalo k žiadnym škodám Prevádzkovateľovi a ani ostatným užívateľom.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa 

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah užívateľského účtu nahraného užívateľmi.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi jednaním ostatných užívateľov alebo konaním tretieho subjektu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi zneužitím jeho užívateľského účtu zavinené užívateľom.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prístupnosť služieb v miestach, kde je to podľa daných platných predpisov zakázané.

Užívateľské účty 

 1. Užívateľ môže využívať služby Prevádzkovateľa prostredníctvom užívateľského účtu, keď užívateľský účet vzniká registráciou. Registráciou vzniká medzi užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Každý užívateľ môže mať iba jeden užívateľský účet. Pri vytvorení viacero účtov jedným užívateľom, môžu byť kedykoľvek vymazané. Užívateľ registráciou výslovne prehlasuje, že mu boli pred uzatvorením zmluvy Prevádzkovateľom zdelené všetky informácie v zmysle ust. § 1820 a 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občiansky zákonník, v platnom znení.
 2. Užívateľ má pri bezplatnej registrácii nárok na využívanie služieb portálu v obmedzenom rozsahu.
 3. V prípade plateného členstva môže užívateľ využívať služby portálu v plnom rozsahu.
 4. Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť úplné a pravdivé informácie.
 5. Užívateľské účty sú určené výhradne k individuálnemu použitiu a užívateľ je povinný svoj užívateľský účet využívať výhradne osobne a nesprístupňovať ho tretím subjektom.
 6. V prípade akejkoľvek zmeny povinne poskytovaných údajov zaväzuje sa užívateľ tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať.
 7. Užívateľ je povinný okamžite nahlásiť akékoľvek zneužitie svojho užívateľského účtu Prevádzkovateľovi.
 8. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek porušenie právnych predpisov či škody spôsobené užívaním svojho užívateľského účtu.
 9. Užívateľ nesmie využívať služby Prevádzkovateľa na komerčné účely.

Služby portálu

 1. V prípade neplateného členstva získava užívateľ svoj profil v databázi Prevádzkovateľa, obmedzený prístup do profilov ostatných užívateľov, obmedzený počet správ ostatným užívateľom a obmedzené možnosti oznamovať ostatným užívateľom svoje kontaktné údaje.
 2. Užívateľ môže využívať platených služieb Prevádzkovateľa v rozsahu podľa nižšie uvedených tarifov:
 • Príležitostná akcia skúšobného členstva na 1 týždeň platené online platbou alebo kreditnou kartou: 4 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac platené prevodom : 20 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac = 30 dní platené SMS: 20 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac platené online platbou, PayPal alebo kreditnou kartou: 14 EUR
 • Členstvo na 3 mesiace platené prevodom: 39 EUR
 • Členstvo na 3 mesiace platené online platbou, PayPal alebo kreditnou kartou: 34 EUR
 • Členstvo na 6 mesiacov platené prevodom: 74 EUR
 • Členstvo na 6 mesiacov platené online platbou, PayPal alebo kreditnou kartou: 59 EUR
 • Členstvo na 12 mesiacov platené prevodom: 137 EUR
 • Členstvo na 12 mesiacov platené online platbou, PayPal alebo kreditnou kartou: 107 EUR

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Pri platbe kartou z účtu vedeného v Eurách platí cena uvedená v Eurách.

 1. Pokiaľ užívateľ získa platené členstvo a uhradí Prevádzkovateľovi vyššie uvedenú cenu, získava tým možnosť: zasielať neobmedzené množstvo správ ostatným užívateľom, posielať v správach fotky, smajlíky a GIFy, neobmedzený prístup k vyhľadávaniu profilov všetkých užívateľov podľa prezývky, kraja, mesta, veku a stavu vrátane možnosti prezerať všetky fotografie uverejnené ostatnými užívateľmi, ďalej potom možnosť odoslania svojich kontaktných údajov (telefón, email) ostatným užívateľom a zobrazenie kompletného zoznamu ideálnych zhôd podľa vyplneného dotazníka a využívať služby Fotozoznamky.
 2. Užívateľ, ktorý sa zaregistruje ako žena môže využívat všetky služby Prevádzkovateľa zdarma. Tu platí iba obmedzenie posielania kontaktov neplateným užívateľom, ktorím sa takto odoslané kontakty nezobrazia. Užívateľ registrovaný ako žena podlieha tiež schvaľovaciemu procesu a niekedy môže byť jeho profil zablokovaný z dôvodu kontroly obrázkov alebo obsahu profilu administrátorom.
 3. V záujme zabezpečenia nepretržitej služby, automaticky obnovujeme všetky predplatené služby. To sa netýka jednorázovej platby, ako je bankový prevod alebo platby poštovou poukážkou. Takéto obnovenie musí byť na dobu rovnajúcu sa obdobiu pôvodného predplatného služieb podľa zvoleného tarifu. Okrem toho niekedy ponúkame špeciálne akcie, ktoré majú dobu obnovenia rôzneho trvania než naše bežné upisovacie obdobie.
  • Predplatné pomocou karty online alebo clickandbuy: Skúšobné členstvo na jeden týždeň automaticky prechádza po tomto týždni do mesačného členstva. Ak chcete ukončiť skúšobné členstvo v prvom týždni, postačí zaslať informáciu o ukončení na podporu TU, najmenej 3 dni pred ukončením skúšobného týždňa.V tomto prípade nie je nutné písať písomnú výpoveď. Pokiaľ prejde skúšobné členstvo do mesačného, potom je už potrebné splniť všetky body ukončenia v článku 14 týchto Podmienok. Súhlasom s týmito podmienkami, beriete na vedomie, že váš účet bude podliehať vyššie popísanému automatickému predĺženiu. Pokiaľ si neželáte váš účet obnoviť automaticky, zašlite nám výpoveď podľa článku 14 týchto podmienok alebo využite jednorázovú platbu bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  • Predplatné pomocou sms: Deaktiváciu predplatného pomocou sms prevediete zaslaním SMS: ZOZNAMENIE STOP na číslo 8866.
 4. V prípade, že bude užívateľovi automaticky predĺžené členstvo podľa predchádzajúceho článku všeobecných obchodných podmienok, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na odmenu podľa vyššie uvedeného cenníka a užívateľovi povinnosť uvedenú odmenu Prevádzkovateľovi uhradiť.

Obsah služieb

 1. Celý obsah databáze Prevádzkovateľa prístupný užívateľovi, ako sú texty, dáta, softvér, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videá, interaktívne prvky, blogy, príspevky, správy, etikety, ochranné známky, servisné známky, logá a ďalšie materiály (ďalej len "obsah"), je vo výlučnom vlastníctve Prevádzkovateľa alebo k nemu má užívateľ iné užívacie práva.
 2. Užívateľ nie je oprávnený nakladať s vyššie uvedeným obsahom bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.

Užívateľský obsah

 1. Užívateľ môže na svoj užívateľský účet nahrávať obsah a tento prostredníctvom svojho účtu zverejňovať.
 2. Užívateľ môže nahrávať na svoj užívateľský účet len taký obsah, s ktorým je oprávnený narábať.
 3. Užívateľ nesmie na svojom užívateľskom účte zverejňovať obsah, ktorý je najmä nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, urážajúci, obscénny, útočiaci na súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasovo, kultúrne či etnicky závadný a aj ďalší obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a jeho zverejnenie by mohlo spôsobiť ujmu Prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom.
 4. Zverejnením obsahu na svoj užívateľský účet dáva užívateľ Prevádzkovateľovi právo s týmto obsahom nakladať, najmä ho začleniť do databáze Prevádzkovateľa a nakladať s ním v rámci poskytovaných služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý prostredníctvom svojho účtu zverejňuje a že v prípade, že týmto obsahom bude spôsobená Prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom ujma, môže byť po ňom uplatňovaná náhrada škody.
 6. Užívateľ v súlade  s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov uzatvára s Prevádzkovateľom licenčnú zmluvu, na základe ktorej nahraním obsahu na svoj užívateľský účet zároveň poskytuje Prevádzkovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú licenciu k tomuto obsahu spočívajúcu v oprávnení Prevádzkovateľa tento obsah užiť na všetky spôsoby užitia, v neobmedzenom rozsahu a to bezúplatne.

Obsah tretích strán

Užívateľ je vyrozumený s tým, že v súvislosti s užívaním služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok môže naraziť na obsah poskytovaný tretími subjektmi (napr. reklamy, bannery, inzercia). Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento obsah a v prípade, že týmto obsahom budú dotknuté práva užívateľa, je užívateľ oprávnený uplatňovať svoje nároky len voči subjektu, ktorý je pôvodcom tohto obsahu.

Reklamácia

 1. V prípade výskytu vád poskytovaných služieb je užívateľ oprávnený tieto vady uplatniť u Prevádzkovateľa písomným úkonom adresovaným do sídla Prevádzkovateľa špecifikované v čl.2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo na e-mail podpora@butterflydestiny.eu
 2. Prevádzkovateľ zašle užívateľovi potvrdenie o tom, kedy užívateľ práva z vád uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriešenia užívateľ požaduje. Prevádzkovateľ taktiež užívateľovi potvrdí dátum a spôsob vyriešenia reklamácie, prípadne písomne odôvodní zamietnutie reklamácie. Tieto potvrdenia Prevádzkovateľ zasiela na adresu uvedenú užívateľom k tomuto účelu alebo na emailovú adresu, z ktorej bola reklamácia prevádzkovateľovi odoslaná. Emailová správa odoslaná v súvislosti s reklamáciou služieb Prevádzkovateľom sa pre účely týchto obchodných podmienok považuje za písomné potvrdenie v zmysle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.
 3. V prípade odstrániteľných vád poskytovaných služieb má užívateľ nárok najmä na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny služieb. V prípade neodstrániteľnosti vady užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z ceny služieb. Užívateľovi, ktorý má práva z vád poskytovaných služieb, náleží taktiež náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení týchto práv.
 4. Prevádzkovateľ rozhodne o uplatnených vadách ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítáva primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vytýkanej vady poskytovaných služieb. Reklamácia užívateľa vrátane odstránenia vytýkanej vady musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia vady, pokiaľ sa užívateľ s Prevádzkovateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Marné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok.  O priebehu riešenia reklamácie je možné sa informovať tiež na tel.: +420776598224.
 5. Užívateľ je povinný závady poskytovaných služieb uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy ich zistí.

 Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ môže od zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom písomne odstúpiť bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od jej uzatvorenia. Ak využije užívateľ svoje právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota pre odstúpenie od zmluvy za zachovanú, pokiaľ užívateľ v jej priebehu odošle Prevádzkovateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje a to mimo iné i za použitia vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy TU.
 2. Prevádzkovateľ je v takom prípade  povinný vrátiť užívateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od užívateľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal, a to totožným spôsobom, akým ich od užívateľa prijal.
 3. Odstúpiť od zmluvy môže užívateľ písomným úkonom adresovaným na sídlo Prevádzkovateľa špecifikované v článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo úkonom vo forme zápisu na inom trvanlivom nosiči, v ktorom uvedie požiadavku na zrušenie predplatného, registračný email a profilovú prezývku. Užívateľ môže taktiež použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na webových stránkach Prevádzkovateľa, a ktorý nájdete TU. Prijatie formulára Prevádzkovateľ užívateľovi potvrdí bez zbytočného odkladu po jeho prijatí a to formou emailu.
 4. V prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok zo strany užívateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s užívateľom a môže užívateľovi zmazať jeho účet. V takom prípade užívateľ nemá právo na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov.
 5. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou karty online má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom a to písomným oznámením na email podpora@butterflydestiny.eu. V tomto oznámení uvedie registračný email s profilovou prezývkou, spôsob platby predplatného a informáciu, či chce zrušiť iba predplatné alebo tiež zmazať profil. Užívateľ môže taktiež použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy TU. V takomto prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené oznámenia doručené, ukončí predplatné alebo zmaže účet užívateľa a ukončí tiež jeho predplatné. Predplatné bude vždy ukončené k následujúcemu obnovovaciemu obdobiu a za prebiehajúce obdobie Vám nebude vrátená žiadna čiastka. Každý nárok na vrátenie prostriedkov bude posudzovaný individuálne. Pokiaľ bude tento nárok potvrdený, bude platba totožným spôsobom, akým bola od užívateľa prijatá, vrátená do 10 pracovných dní.
 6. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou SMS si môže svoje predplatné kedykoľvek ukončiť zaslaním SMS vo tvare ZOZNAMENIE STOP na číslo 8866 a svoj zmluvný vzťah ukončí s Prevádzkovateľom oznámením o ukončení na podpore  TU. V takom prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené ukončenie účtu oznámené, zmaže účet užívateľa.
 7. Užívateľ, ktorý využil jednorázovú platbu: platba bankovým prevodom a poštovou poukážkou alebo nevyužíval platené služby portálu má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom oznámením o ukončení na podpore TU. V takom prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené ukončenie účtu oznámené, zmaže účet užívateľa. Všetky vaše požiadavky, dotazy a pripomienky budú zodpovedané na podpore v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.

Ochrana súkromia 

Prevádzkovateľ postupuje pri poskytovaní služieb v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade s Nariadením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Ochrana súkromia a práva užívateľa ako subjektu údajov sú bližšie špecifikované v Informáciách o spracovaní osobných údajov, ktoré nájdete TU.

Obchodné zdelenie

Užívateľ užívaním služieb Prevádzkovateľa výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, aby mu boli zasielané obchodné zdelenia Prevádzkovateľa a partnerských obchodných spoločností. V prípade, že si užívateľ nepraje, aby mu boli obchodné zdelenia zasielané, má právo túto skutočnosť zdeliť písomne Prevádzkovateľovi.

Používanie prihlásenia pomocou Facebook účtu

Na naše stránky sa môžete registrovať alebo prihlásiť pomocou vášho Facebook účtu. Tu využívame logo spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) pre prihlásenie v súlade so všetkými požiadavkami tejto spoločnosti. Ak ste prihlásený na svojom Facebook účte a kliknete na toto logo, automaticky dôjde k prenosu niektorých údajov z vášho účtu u spoločnosti Facebook. Ak nie ste prihlásený na vašom účte v spoločnosti Facebook, otvorí sa Vám prihlasovacia stránka k tomuto účtu. Zbierame len údaje, ktoré sú potrebné k registrácii na našich stránkach, ako je e-mailová adresa, dátum narodenia. K dokončeniu registrácie pomocou Facebook účtu musíte ešte dovyplnit niektoré povinné údaje. Pokiaľ dokončíte registráciu pomocou vášho Facebook účtu na našich stránkach, môžete sa už kedykoľvek prihlásiť cez tento účet. Registráciou alebo prihlásením cez váš Facebook účet sa stávate užívateľom týchto stránok a súhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých obsah je pre vás záväzný rovnako, ako pre užívateľov, ktorí sa registrujú alebo prihlasujú priamo na týchto stránkach.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia českým právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok. Zmenu Prevádzkovateľ oznámi užívateľovi aspoň 30 dní predom, a to prostredníctvom webových stránok, na ktorých Prevádzkovateľ sprístupňuje užívateľom svoju databázu a na email uvedený užívateľom pri registrácii. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným 31. dňom po ich zverejnení na webových stránkach špecifikovaných v predchádzajúcej vete. Užívateľ, ktorý so zmenou všeobecných obchodných podmienok nesúhlasí, má právo túto zmenu odmietnuť za súčasného vypovedania zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom. Výpovedná doba je 14 dní a začíná plynúť deň nasledujúcí po dni doručenia výpovede.
 3. V  súlade so zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa má Užívateľ právo obrátiť sa v prípade spotrebiteľského sporu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom na tzv. subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Týmto subjektom je Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Internetová adresa České obchodní inspekce je: www.coi.cz.
 4. Pokiaľ sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne platné, a bude možné ich ďalej aplikovať.
 5. Prevádzkovateľ a užívateľ vyhlasujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné k 25.5.2018

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzným ujednaním medzi Prevádzkovateľom prevádzkujúcim zábavný a zoznamovací internetový portál a užívateľmi využívajúcimi všetky služby poskytované Prevádzkovateľom v súvislosti s prevádzkovaním vyššie uvedeného zoznamovacieho portálu. Predmetom služby poskytovanej Prevádzkovateľom je najmä sprístupnenie databázy Prevádzkovateľa prostredníctvom domén a aplikácií užívaných Prevádzkovateľom. Databáza Prevádzkovateľa obsahuje najmä ale nie však výlučne účty ostatných užívateľov a informácie o nich..

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130, so sídlom Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice, Česká republika zapísaná v Obchodnom registri vedeným u Mestského súdu v Prahe v oddiele C, zložka 261419 (ďalej len „Prevádzkovateľ “). Korenspondečná adresa prevádzkovateľa: Butterfly Destiny s.r.o., Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice.

Užívateľ

Užívateľom je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok každá fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu poskytovaných Prevádzkovateľom. Registrovaným užívateľom je každý užívateľ, ktorý sa u Prevádzkovateľa registroval. S ohľadom na charakter služieb poskytovaných Prevádzkovateľom môže byť užívateľom iba plnoletá osoba, tj. u občana Slovenskej republiky osoba staršia ako 18 rokov a u príslušníkov iných štátov osoba plnoletá podľa tamojších platných právnych predpisov.

Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom, na základe ktorého Prevádzkovateľ poskytuje služby užívateľovi portálu a užívateľ tieto služby portálu využíva, respektíve prijíma a  úprava s tým súvisiacich práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a užívateľom.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytovať užívateľom služby riadnym spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ má právo na odmenu za platené služby poskytované užívateľovi.
 3. Prevádzkovateľ má právo kontrolovať obsah účtov užívateľov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť užívateľský účet užívateľovi, ktorý porušuje ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok alebo právne predpisy.
 5. Prevádzkovateľ má povinnosť riešiť reklamácie  užívateľov spôsobom a v lehotách stanovených obecne záväznými právnymi predpismi.

Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ užívaním služieb Prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Užívateľ je povinný pravidelne sledovať všeobecné obchodné podmienky a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením.
 3. Užívateľ má právo užívať služby poskytované Prevádzkovateľom v rozsahu podľa svojho členstva.
 4. V prípade, že užívateľ využíva platené služby portálu, je povinný za tieto služby hradiť Prevádzkovateľovi cenu podľa cenníku uvedeného v čl. 9 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Užívateľ je povinný rešpektovať práva ostatných užívateľov.
 6. Užívateľ je oprávnený na svoj užívateľský účet nahrávať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.
 7. Užívateľ nesie celkovú zodpovednosť za škody spôsobené svojím jednaním v súvislosti s využívaním služieb portálu spôsobené Prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím subjektom.
 8. Užívateľ nesmie využívať žiadnym spôsobom služby portálu na komerčné účely.
 9. Užívatelia sa zaväzujú využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 10. Užívateľ prehlasuje, že nebol odsúdený za žiaden z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti.
 11. Užívateľ sa zaväzuje počínať si pri užívani služieb tak, aby nedochádzalo k žiadnym škodám Prevádzkovateľovi a ani ostatným užívateľom.

Zodpovednosť prevádzkovateľa 

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah užívateľského účtu nahraného užívateľmi.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi jednaním ostatných užívateľov alebo konaním tretieho subjektu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi zneužitím jeho užívateľského účtu zavinené užívateľom.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prístupnosť služieb v miestach, kde je to podľa daných platných predpisov zakázané.

Užívateľské účty 

 1. Užívateľ môže využívať služby Prevádzkovateľa prostredníctvom užívateľského účtu, keď užívateľský účet vzniká registráciou. Registráciou vzniká medzi užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Každý užívateľ môže mať iba jeden užívateľský účet. Pri vytvorení viacero účtov jedným užívateľom, môžu byť kedykoľvek vymazané. Užívateľ registráciou výslovne prehlasuje, že mu boli pred uzatvorením zmluvy Prevádzkovateľom zdelené všetky informácie v zmysle ust. § 1820 a 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občiansky zákonník, v platnom znení.
 2. Užívateľ má pri bezplatnej registrácii nárok na využívanie služieb portálu v obmedzenom rozsahu.
 3. V prípade plateného členstva môže užívateľ využívať služby portálu v plnom rozsahu.
 4. Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť úplné a pravdivé informácie.
 5. Užívateľské účty sú určené výhradne k individuálnemu použitiu a užívateľ je povinný svoj užívateľský účet využívať výhradne osobne a nesprístupňovať ho tretím subjektom.
 6. V prípade akejkoľvek zmeny povinne poskytovaných údajov zaväzuje sa užívateľ tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať.
 7. Užívateľ je povinný okamžite nahlásiť akékoľvek zneužitie svojho užívateľského účtu Prevádzkovateľovi.
 8. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek porušenie právnych predpisov či škody spôsobené užívaním svojho užívateľského účtu.
 9. Užívateľ nesmie využívať služby Prevádzkovateľa na komerčné účely.

Služby portálu

 1. V prípade neplateného členstva získava užívateľ svoj profil v databázi Prevádzkovateľa, obmedzený prístup do profilov ostatných užívateľov, obmedzený počet správ ostatným užívateľom a obmedzené možnosti oznamovať ostatným užívateľom svoje kontaktné údaje.
 2. Užívateľ môže využívať platených služieb portálu v rozsahu podľa nižšie uvedených tarifov:
 • Príležitostná akcia skúšobného členstva na 1 týždeň platené online platbou alebo kreditnou kartou: 4 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac platené prevodom : 20 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac = 30 dní platené SMS: 20 EUR
 • Členstvo na 1 mesiac platené online platbou, PayPal, Google Play, App Store alebo kreditnou kartou: 14 EUR
 • Členstvo na 3 mesiace platené prevodom: 39 EUR
 • Členstvo na 3 mesiace platené online platbou, PayPal, Google Play, App Store alebo kreditnou kartou: 34 EUR
 • Členstvo na 6 mesiacov platené prevodom: 74 EUR
 • Členstvo na 6 mesiacov platené online platbou, PayPal, Google Play, App Store alebo kreditnou kartou: 59 EUR
 • Členstvo na 12 mesiacov platené prevodom: 137 EUR
 • Členstvo na 12 mesiacov platené online platbou, PayPal, Google Play, App Store alebo kreditnou kartou: 107 EUR

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Pri platbe kartou z účtu vedeného v Eurách platí cena uvedená v Eurách.

 1. Pokiaľ užívateľ získa platené členstvo a uhradí Prevádzkovateľovi vyššie uvedenú cenu, získava tým možnosť: zasielať neobmedzené množstvo správ ostatným užívateľom, posielať v správach fotky, smajlíky a GIFy, neobmedzený prístup k vyhľadávaniu profilov všetkých užívateľov podľa prezývky, kraja, mesta, veku a stavu vrátane možnosti prezerať všetky fotografie uverejnené ostatnými užívateľmi, ďalej potom možnosť odoslania svojich kontaktných údajov (telefón, email) ostatným užívateľom a zobrazenie kompletného zoznamu ideálnych zhôd podľa vyplneného dotazníka a využívať služby Fotozoznamky.
 2. Užívateľ, ktorý sa zaregistruje ako žena môže využívat všetky služby Prevádzkovateľa zdarma. Tu platí iba obmedzenie posielania kontaktov neplateným užívateľom, ktorím sa takto odoslané kontakty nezobrazia. Užívateľ registrovaný ako žena podlieha tiež schvaľovaciemu procesu a niekedy môže byť jeho profil zablokovaný z dôvodu kontroly obrázkov alebo obsahu profilu administrátorom.
 3. V záujme zabezpečenia nepretržitej služby, automaticky obnovujeme všetky predplatené služby. To sa netýka jednorázovej platby, ako je bankový prevod alebo platby poštovou poukážkou. Takéto obnovenie musí byť na dobu rovnajúcu sa obdobiu pôvodného predplatného služieb podľa zvoleného tarifu. Okrem toho niekedy ponúkame špeciálne akcie, ktoré majú dobu obnovenia rôzneho trvania než naše bežné upisovacie obdobie.
  • Predplatné pomocou karty online alebo clickandbuy: Skúšobné členstvo na jeden týždeň automaticky prechádza po tomto týždni do mesačného členstva. Ak chcete ukončiť skúšobné členstvo v prvom týždni, postačí zaslať informáciu o ukončení na podporu TU, najmenej 3 dni pred ukončením skúšobného týždňa.V tomto prípade nie je nutné písať písomnú výpoveď. Pokiaľ prejde skúšobné členstvo do mesačného, potom je už potrebné splniť všetky body ukončenia v článku 14 týchto Podmienok. Súhlasom s týmito podmienkami, beriete na vedomie, že váš účet bude podliehať vyššie popísanému automatickému predĺženiu. Pokiaľ si neželáte váš účet obnoviť automaticky, zašlite nám výpoveď podľa článku 14 týchto podmienok alebo využite jednorázovú platbu bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  • Predplatné zakúpené pomocou Google Play: Užívatelia, si môžu predplatné kedykoľvek sami zrušiť podľa návodu uvedeného v odkaze nižšie:
  • https://bit.ly/2DtRGBf
  • Predplatné zakúpené pomocou App Store: Užívatelia si môžu predplatné kedykoľvek sami zrušiť podľa návodu uvedeného v odkaze nižšie:
  • https://apple.co/2XR3Y45
  • Predplatné pomocou sms: Deaktiváciu predplatného pomocou sms prevediete zaslaním SMS: ZOZNAMENIE STOP na číslo 8866.
 4. V prípade, že bude užívateľovi automaticky predĺžené členstvo podľa predchádzajúceho článku všeobecných obchodných podmienok, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na odmenu podľa vyššie uvedeného cenníka a užívateľovi povinnosť uvedenú odmenu Prevádzkovateľovi uhradiť.

Obsah služieb

 1. Celý obsah databáze Prevádzkovateľa prístupný užívateľovi, ako sú texty, dáta, softvér, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videá, interaktívne prvky, blogy, príspevky, správy, etikety, ochranné známky, servisné známky, logá a ďalšie materiály (ďalej len "obsah"), je vo výlučnom vlastníctve Prevádzkovateľa alebo k nemu má užívateľ iné užívacie práva.
 2. Užívateľ nie je oprávnený nakladať s vyššie uvedeným obsahom bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.

Užívateľský obsah

 1. Užívateľ môže na svoj užívateľský účet nahrávať obsah a tento prostredníctvom svojho účtu zverejňovať.
 2. Užívateľ môže nahrávať na svoj užívateľský účet len taký obsah, s ktorým je oprávnený narábať.
 3. Užívateľ nesmie na svojom užívateľskom účte zverejňovať obsah, ktorý je najmä nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, urážajúci, obscénny, útočiaci na súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasovo, kultúrne či etnicky závadný a aj ďalší obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a jeho zverejnenie by mohlo spôsobiť ujmu Prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom.
 4. Zverejnením obsahu na svoj užívateľský účet dáva užívateľ Prevádzkovateľovi právo s týmto obsahom nakladať, najmä ho začleniť do databáze Prevádzkovateľa a nakladať s ním v rámci poskytovaných služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý prostredníctvom svojho účtu zverejňuje a že v prípade, že týmto obsahom bude spôsobená Prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom ujma, môže byť po ňom uplatňovaná náhrada škody.
 6. Užívateľ v súlade  s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov uzatvára s Prevádzkovateľom licenčnú zmluvu, na základe ktorej nahraním obsahu na svoj užívateľský účet zároveň poskytuje Prevádzkovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú licenciu k tomuto obsahu spočívajúcu v oprávnení Prevádzkovateľa tento obsah užiť na všetky spôsoby užitia, v neobmedzenom rozsahu a to bezúplatne.

Obsah tretích strán

Užívateľ je vyrozumený s tým, že v súvislosti s užívaním služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok môže naraziť na obsah poskytovaný tretími subjektmi (napr. reklamy, bannery, inzercia). Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento obsah a v prípade, že týmto obsahom budú dotknuté práva užívateľa, je užívateľ oprávnený uplatňovať svoje nároky len voči subjektu, ktorý je pôvodcom tohto obsahu.

Reklamácia

 1. V prípade výskytu vád poskytovaných služieb je užívateľ oprávnený tieto vady uplatniť u Prevádzkovateľa písomným úkonom adresovaným do sídla Prevádzkovateľa špecifikované v čl.2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo na e-mail podpora@butterflydestiny.eu
 2. Prevádzkovateľ zašle užívateľovi potvrdenie o tom, kedy užívateľ práva z vád uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriešenia užívateľ požaduje. Prevádzkovateľ taktiež užívateľovi potvrdí dátum a spôsob vyriešenia reklamácie, prípadne písomne odôvodní zamietnutie reklamácie. Tieto potvrdenia Prevádzkovateľ zasiela na adresu uvedenú užívateľom k tomuto účelu alebo na emailovú adresu, z ktorej bola reklamácia prevádzkovateľovi odoslaná. Emailová správa odoslaná v súvislosti s reklamáciou služieb Prevádzkovateľom sa pre účely týchto obchodných podmienok považuje za písomné potvrdenie v zmysle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.
 3. V prípade odstrániteľných vád poskytovaných služieb má užívateľ nárok najmä na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny služieb. V prípade neodstrániteľnosti vady užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z ceny služieb. Užívateľovi, ktorý má práva z vád poskytovaných služieb, náleží taktiež náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení týchto práv.
 4. Prevádzkovateľ rozhodne o uplatnených vadách ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítáva primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vytýkanej vady poskytovaných služieb. Reklamácia užívateľa vrátane odstránenia vytýkanej vady musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia vady, pokiaľ sa užívateľ s Prevádzkovateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Marné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok.  O priebehu riešenia reklamácie je možné sa informovať tiež na tel.: +420776598224.
 5. Užívateľ je povinný závady poskytovaných služieb uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy ich zistí.

 Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ môže od zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom písomne odstúpiť bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od jej uzatvorenia. Ak využije užívateľ svoje právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota pre odstúpenie od zmluvy za zachovanú, pokiaľ užívateľ v jej priebehu odošle Prevádzkovateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje a to mimo iné i za použitia vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy TU.
 2. Prevádzkovateľ je v takom prípade  povinný vrátiť užívateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od užívateľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal, a to totožným spôsobom, akým ich od užívateľa prijal.
 3. Odstúpiť od zmluvy môže užívateľ písomným úkonom adresovaným na sídlo Prevádzkovateľa špecifikované v článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo úkonom vo forme zápisu na inom trvanlivom nosiči, v ktorom uvedie požiadavku na zrušenie predplatného, registračný email a profilovú prezývku. Užívateľ môže taktiež použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na webových stránkach Prevádzkovateľa, a ktorý nájdete TU. Prijatie formulára Prevádzkovateľ užívateľovi potvrdí bez zbytočného odkladu po jeho prijatí a to formou emailu.
 4. V prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok zo strany užívateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s užívateľom a môže užívateľovi zmazať jeho účet. V takom prípade užívateľ nemá právo na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov.
 5. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou karty online má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom a to písomným oznámením na email podpora@butterflydestiny.eu. V tomto oznámení uvedie registračný email s profilovou prezývkou, spôsob platby predplatného a informáciu, či chce zrušiť iba predplatné alebo tiež zmazať profil. Užívateľ môže taktiež použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy TU. V takomto prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené oznámenia doručené, ukončí predplatné alebo zmaže účet užívateľa a ukončí tiež jeho predplatné. Predplatné bude vždy ukončené k následujúcemu obnovovaciemu obdobiu a za prebiehajúce obdobie Vám nebude vrátená žiadna čiastka. Každý nárok na vrátenie prostriedkov bude posudzovaný individuálne. Pokiaľ bude tento nárok potvrdený, bude platba totožným spôsobom, akým bola od užívateľa prijatá, vrátená do 10 pracovných dní.
 6. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou SMS si môže svoje predplatné kedykoľvek ukončiť zaslaním SMS vo tvare ZOZNAMENIE STOP na číslo 8866 a svoj zmluvný vzťah ukončí s Prevádzkovateľom oznámením o ukončení na podpore  TU. V takom prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené ukončenie účtu oznámené, zmaže účet užívateľa.
 7. Užívatelia, ktorí si zakúpia predplatné cez Google Play si môžu predplatné kedykoľvek sami zrušiť podľa návodu uvedeného v tomto odkaze: https://bit.ly/2DtRGBf
 8. Užívatelia, ktorí si zakúpia predplatné cez App Store si môžu predplatné kedykoľvek sami zrušiť podľa návodu uvedeného v tomto odkaze: https://apple.co/2XR3Y45
 9. Užívateľ, ktorý využil jednorázovú platbu: platba bankovým prevodom a poštovou poukážkou alebo nevyužíval platené služby portálu má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom oznámením o ukončení na podpore TU. V takomto prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo zhora uvedené ukončenie účtu oznámené, zmaže účet užívateľa. Všetky vaše požiadavky, dotazy a pripomienky budú zodpovedané na podpore v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.

Ochrana súkromia 

Prevádzkovateľ postupuje pri poskytovaní služieb v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade s Nariadením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Ochrana súkromia a práva užívateľa ako subjektu údajov sú bližšie špecifikované v Informáciách o spracovaní osobných údajov, ktoré nájdete TU.

Obchodné zdelenie

Užívateľ užívaním služieb Prevádzkovateľa výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, aby mu boli zasielané obchodné zdelenia Prevádzkovateľa a partnerských obchodných spoločností. V prípade, že si užívateľ nepraje, aby mu boli obchodné zdelenia zasielané, má právo túto skutočnosť zdeliť písomne Prevádzkovateľovi.

Používanie prihlásenia pomocou Facebook účtu

Na naše stránky sa môžete registrovať alebo prihlásiť pomocou vášho Facebook účtu. Tu využívame logo spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) pre prihlásenie v súlade so všetkými požiadavkami tejto spoločnosti. Ak ste prihlásený na svojom Facebook účte a kliknete na toto logo, automaticky dôjde k prenosu niektorých údajov z vášho účtu u spoločnosti Facebook. Ak nie ste prihlásený na vašom účte v spoločnosti Facebook, otvorí sa Vám prihlasovacia stránka k tomuto účtu. Zbierame len údaje, ktoré sú potrebné k registrácii na našich stránkach, ako je e-mailová adresa, dátum narodenia. K dokončeniu registrácie pomocou Facebook účtu musíte ešte dovyplnit niektoré povinné údaje. Pokiaľ dokončíte registráciu pomocou vášho Facebook účtu na našich stránkach, môžete sa už kedykoľvek prihlásiť cez tento účet. Registráciou alebo prihlásením cez váš Facebook účet sa stávate užívateľom týchto stránok a súhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých obsah je pre vás záväzný rovnako, ako pre užívateľov, ktorí sa registrujú alebo prihlasujú priamo na týchto stránkach.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia českým právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok. Zmenu Prevádzkovateľ oznámi užívateľovi aspoň 30 dní predom, a to prostredníctvom webových stránok, na ktorých Prevádzkovateľ sprístupňuje užívateľom svoju databázu a na email uvedený užívateľom pri registrácii. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným 31. dňom po ich zverejnení na webových stránkach špecifikovaných v predchádzajúcej vete. Užívateľ, ktorý so zmenou všeobecných obchodných podmienok nesúhlasí, má právo túto zmenu odmietnuť za súčasného vypovedania zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom. Výpovedná doba je 14 dní a začíná plynúť deň nasledujúcí po dni doručenia výpovede.
 3. V  súlade so zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa má Užívateľ právo obrátiť sa v prípade spotrebiteľského sporu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom na tzv. subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Týmto subjektom je Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Internetová adresa České obchodní inspekce je: www.coi.cz.
 4. Pokiaľ sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne platné, a bude možné ich ďalej aplikovať.
 5. Prevádzkovateľ a užívateľ vyhlasujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné k 25.5.2018